Polski

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

Oznakowanie CE

Oznakowanie symbolem CE na rynku europejskim przydomowych oczyszczalni ścieków

W ramach zharmonizowanego rozwoju rynku europejskiego normy krajowe dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków zostały zastąpione normą europejską EN 12566. Część 3 tej normy EN 12566-3 "Kontenerowe i/lub montowane na miejscu budowy przydomowe oczyszczalnie ścieków" obowiązuje dla oczyszczalni, których wszystkie elementy są montowane przez producenta w fabryce lub u klienta i które są testowane jako całość.

Badane są następujące właściwości:

 • wydajność oczyszczania
  Ten test przeprowadza się na najmniejszym modelu z serii. Wydajność oczyszczania wyznaczana jest według schematu opisanego w normie. Przebieg testu zamieszczono w załączniku A1.
 • Wodoszczelność
  Na wodoszczelność bada się każdy zbiornik z serii produkcyjnej. Badania można przeprowadzać z zastosowaniem wody lub powietrza z pod-lub nadciśnieniem. Wybór medium zależy od radzaju materiału, z którego wykonany jest zbiornik. Zależności te przedstawiono tableary w załączniku A2.
 • Stabilność
  Stabilność bada się dla największego modelu z seii. Przeprowadza sie je na drodze obliceń lub praktycznego testu. Zestawienie możliwych metod przedstawiono w tabeli w załączniku A3.
 • Trwałość
  Badanie to jest konieczne tylko wtedy, jeśli właściwości materiałów nie są znane np. z informacji dostawcy czy zakładowej kontroli produkcji.

Powyższe badnia muszą być przeprowadzone przez akredytowane instytucje, tzw. jednostki notyfikowane "Notified Body". PIA GmbH jest taką jednostką notyfikowaną upoważnioną o badania przydomowych oczyszczalnie ścieków, numer NB 1739.

Oprucz tzw. badań wstępych (typu produktu) prducent jest zobowiązany do zapewnienia niezmiennej jakości produktów przez wewnętrzną zakładową kontrolę produkcji.

Download: pdfA1-A3